CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TIN VINALINK BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 22/4/2015

22-04-2015Công ty Cổ phần Logistics VINALINK đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2015 vào sáng ngày 22/4/2015.
Kính mời Quý cổ đông xem nội dung Biên bản họpNghị quyết của ĐHĐCĐ 2015. 
 
VINALINK