CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

09-04-2019Kính thưa Quý vị cổ đông,
 
Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 20 Công ty VINALINK được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024).
 
Vui lòng nhấn vào đây để xem thông báo chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; hướng dẫn hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử; thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ. 

VINALINK