CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014-2019

11-04-2014Kính thưa Quý vị cổ đông,
 
Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 15 Công ty VINALINK được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2014, sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2014-2019).
 
Vui lòng xem thông báo chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; hướng dẫn hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử; thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ trong tài liệu sau :  
 
 
HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 
 
Vui lòng tải hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu như sau : 
 
1)    Giấy ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
 
 
2)    Giấy ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát