CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014-2019

18-04-2014- Căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2014-2019
 
- Căn cứ các hồ sơ đề cử hợp lệ nhận được đến 16 giờ ngày 18/4/2014 (như thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã công bố trên website ngày 11/4/2014).
 
Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 xin công bố danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau :
 
I- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị
 
1. Ông Nguyễn Nam Tiến       Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2009-2014
 
2. Ông Vũ Thế Đức                   Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2009-2014
 
3. Ông Trương Minh Long       Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2009-2014
 
4. Bà Trần Thị Bình                   Kế toán trưởng Công ty Vinalink
 
5. Ông Đinh Quang Ngọc        Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty Vinalink
 
II- Ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát
 
1. Bà Phan Phương Tuyền          Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2009-2014
 
2. Bà Vũ Thị Bình Nguyên            Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Vinalink nhiệm kỳ 2009-2014
 
3. Ông Nguyễn Minh Quang        Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty Vinalink
 
4. Bà Trang Anh Xuân                   Cổ đông
 
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên là cổ đông nội bộ đã được công bố trong các báo cáo thường niên và báo cáo quản trị của Công ty.
 
Vui lòng xem Thông báo đầy đủ và Sơ yếu lý lịch của 2 ứng viên không phải là cổ đông nội bộ trong file đính kèm.
 
Trân trọng. 
                                                                                                BAN TỔ CHỨC