CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14 NĂM 2013

21-03-2013Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Và  Thương Mại trân trọng kính gởi quý vị cổ đông các tài liệu và báo cáo sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 14, ngày 6/4/2013.
 
1. Chương trình Đại hội và các tờ trình :
 
Vui lòng  nhấn vào đây để mở file báo cáo đính kèm.
 
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.
 
Vui lòng nhấn vào đây để mở file báo cáo đính kèm.
 
3. Dự thảo Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Và  Thương Mại
 
Vui lòng nhấn vào đây để mở file dự thảo đính kèm.
 
Trân trọng.