CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018

09-04-2018 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 ngày 19/04/2018. 

- Tài liệu (chương trình, báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ) : nhấn vào đây
- Dự thảo Điều lệ Công ty - sửa đổi lần 6 ngày 19/4/2018 : nhấn vào đây
- Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - sửa đổi ngày 19/4/2018 : 
nhấn vào đây
 
* Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2017, đã được đăng trong mục CỔ ĐÔNG tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com. 

Trân trọng.
HĐQT VINALINK