CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17 - NĂM 2016

08-04-2016Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 ngày 22/04/2016. 
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch 2016
4. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo Kiểm toán
7. Bảng cân đối kế toán 2015
8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015
9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty
10. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2015
11. Tờ trình v/v chọn Công ty kiểm toán 2016
12. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty  
13. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 
 Vui lòng nhấn vào đây để mở file tài liệu báo cáo & tờ trình. 
 
* Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2015, vui lòng xem trong mục CỔ ĐÔNG tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com 
 
Trân trọng.
HĐQT VINALINK