CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16 - NĂM 2015

06-04-2015Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 16 ngày 22/04/2015. 
 
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
- Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
-  Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch 2015
 
- Tờ trình v/v chọn Công ty kiểm toán 2015
 
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2014
 
- Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
 
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 
* Vui lòng nhấn vào đây để mở file tài liệu báo cáo & tờ trình. 
 
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2014, vui lòng xem trong mục CỔ ĐÔNG tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com 
Trân trọng