CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15 - NĂM 2014

11-04-2014Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Và  Thương Mại kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15, ngày 26/4/2014. 
 
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 
- Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 
-  Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 
-  Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch 2014
 
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2013
 
- Tờ trình v/v chọn Công ty kiểm toán 2014
 
- Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty 
 
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 
Vui lòng nhấn vào đây để mở file báo cáo & tờ trình đính kèm.
 
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2013, vui lòng xem trong mục DÀNH CHO CỔ ĐÔNG tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com 
Trân trọng.