CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18 - NĂM 2017

14-04-2017Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 ngày 27/04/2017. 

Vui lòng nhấn vào đây để mở file Tài liệu. 
 
* Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 và Báo cáo thường niên năm 2016, vui lòng xem trong mục CỔ ĐÔNG tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com
 
Trân trọng.
HĐQT VINALINK