CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/4/2014

26-04-2014Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của Công ty VINALINK ngày 26/4/2014 kết thúc, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đã có cuộc họp và quyết nghị các vấn đề sau :
 
1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
 
2. Bổ nhiệm lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2014-2017

3. Bổ nhiệm người công bố thông tin 
 
4. Bổ nhiệm Thư ký Công ty 
 
5. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết
 
6. Chi cổ tức đợt 2/2013