CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 NGÀY 22/4/2016

22-04-2016Công ty Cổ phần Logistics VINALINK đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2016 vào sáng ngày 22/4/2016.
Kính mời Quý cổ đông xem nội dung Biên bản họpNghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
 
VINALINK