CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 26/4/2014

26-04-2014Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (VINALINK) được tổ chức vào sáng ngày 26/4/2014 đã diễn ra tốt đẹp và thành công. 
 
Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết Biên bản họp ĐHĐCĐ Nghị quyết của ĐHĐCĐ.